WebGenerator ProStats

Algemene voorwaarden - Mulder Projectmanagement

Voor het inter-/ persoonlijke aspect binnen projecten

Algemene voorwaarden Mulder Projectmanagement

Offertes en opdrachten

1. Een offerte van Mulder Projectmanagement is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheid van 3 weken (tenzij in de offerte anders aangegeven). Verlenging van deze termijn is in overleg mogelijk.

2. Een opdracht ontstaat als u een voor akkoord getekende offerte retourneert aan Mulder Projectmanagement.

Aansprakelijkheid

3. U mag verwachten dat Mulder Projectmanagement zich zal inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat Mulder Projectmanagement geen garantie geeft met betrekking tot het resultaat van de geleverde diensten.

4. Mulder Projectmanagement gaat uiterst zorgvuldig om met alle door uw verstrekte vertrouwelijke informatie. Mulder Projectmanagement is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige gegevens, die u beschikbaar heeft gesteld.

5. Mulder Projectmanagement is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving.

6. De maximale aansprakelijkheid van Mulder Projectmanagement is beperkt tot de hoogte van het bedrag van de betreffende opdracht.

Facturering

7. De wijze van facturering van fixed price-opdrachten wordt in de offerte verwoord. Indien dit niet expliciet is opgenomen geschiedt declaratie in evenredige delen, maandelijks achteraf.

8. Facturering van werkzaamheden op basis van nacalculatie geschiedt maandelijks achteraf.

9. Over het factuurbedrag rekent Mulder Projectmanagement 21% BTW.

10. Bezwaren tegen een factuur van Mulder Projectmanagement dient u binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te melden; na deze termijn wordt u geacht te zijn ingestemd met de factuur.

11. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum.

Annuleren

12a. Annuleren van maatwerkopdrachten
Bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van de opdracht brengt Mulder Projectmanagement u geen kosten in rekening. Bij annulering tussen zes en drie weken voor aanvang van de opdracht brengt Mulder Projectmanagement 25% van het offertebedrag in rekening, tenzij de opdracht binnen drie maanden na de oorspronkelijke datum alsnog start. Bij annulering binnen drie weken brengt Mulder Projectmanagement 75% van het offertebedrag in rekening.

12b. Annuleren van open-opleidingen
Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de opleiding brengt Mulder Projectmanagement u geen kosten in rekening. Bij annulering binnen een maand voor aanvang brengt Mulder Projectmanagement u 100% van het inschrijfgeld in rekening. U kunt in dat geval een collega uw plaats laten innemen.

13. Indien een opdracht door ontoerekenbare tekortkomingen door Mulder Projectmanagement moet worden geannuleerd, zullen wij ons maximaal inzetten voor vervanging of voor een alternatieve planning op zo kort mogelijke termijn. Mulder Projectmanagement is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit annulering om deze reden voortvloeit.

Overige

14. Zowel u als Mulder Projectmanagement hebben de vrijheid te publiceren over uitgevoerde projecten.

15. Het intellectuele recht van concepten van Mulder Projectmanagement blijft ten alle tijden eigendom van Mulder Projectmanagement.

16. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.